Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Văn phòng sở
Đăng bởi Quản trị .Vào ngày 16/10/2013. Đã xem 3524 lượt
Chánh văn phòng: Phạm Văn Liêm
Điện thoại cố đinh: 0235.3702020
Điện thoại di động: 0905.151167
Email: liemkhcnqnam@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Bùi Văn Hữu
Điện thoại di động: 0984.762123
Email: huukhcnqna@gmail.com

Theo Quyết định số 132/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2015

1) Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.
2) Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;
c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;
d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;
đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;
e) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;
f) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở;
g) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở; Đảm bảo phương tiên phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở theo quy định.
h) Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản của Sở, theo dõi đôn đốc việc tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự các đơn vị thuộc Sở; đôn đốc hoạt động tự vệ, phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng chống lụt, bão của Sở và các đơn vị trực thuộc.
i) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;
k) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;
l) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;
m) Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị xây dựng các dự án đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN cho Sở và các đơn vị trực thuộc.
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.


[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đầu Trước Sau Cuối