Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Triển khai Kế hoạch Điều tra, thống kê và đánh giá kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN tỉnh QN giai đoạn 2006-2015
Đăng bởi .Vào ngày 03/02/2015. Đã xem 3204 lượt

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ              

 
 
 


Số: 56  /SKHCN-QLCN

V/v triển khai Kế hoạch Điều tra, thống kê và đánh giá kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN tỉnh QN giai đoạn 2006-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

 Quảng Nam, ngày 26  tháng 01  năm 2015

 

          Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Chủ tịch UBND các huyện/thành phố;

- Thủ trưởng Viện, Phân viện, Trường ĐHCĐ, Trung tâm,

   Bệnh viện, trạm trại, CTy,…

   có triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5140/UBND-XV,  ngày 05/12/2014 về việc triển khai thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước từ 2006 đến 2015, (kể cả các dự án của Bộ KH&CN có đối ứng địa phương), Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố trong tỉnh; các Viện, Phân viện, các Trường Trung tâm,… trong và ngoài tỉnh chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban trực thuộc triển khai việc thu thập thông tin các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước đã và đang thực hiện từ 2006 đến 2015 do tỉnh Quảng Nam quản lý. Cụ thể như sau:

1. Thu thập thông tin các nhiệm vụ KH&CN cấp Trung ương (có đối ứng địa phương), cấp tỉnh và cấp cơ sở đã được nghiệm thu có sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến 2015 (theo mẫu 01).

2. Thu thập thông tin các nhiệm vụ KH&CN cấp Trung ương (có đối ứng địa phương), cấp tỉnh và cấp cơ sở đang tiến hành có sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước đang thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến 2015 (theo mẫu 02).

3. Sử dụng Biểu mẫu Phiếu điều tra (đã gởi tại tập huấn), cách thức thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ (skhcn.quangnam.gov.vn).

Quá trình thực hiện thu thập, nếu thiếu mẫu (đã gởi), kính đề nghị quý cơ quan sử dụng mẫu được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ. (Chú ý: Mỗi Phiếu điều tra dùng để điền thông tin cho từng nhiệm vụ KH&CN, hay thường gọi là Đề tài, đề án, dự án KH&CN,..)

4.  Thời gian hoàn thành: Toàn bộ Mẫu phiếu điều tra, kính đề nghị Quý cơ quan, Công ty hoàn thành và gửi trước ngày 12/02/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Địa chỉ: 54 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam.

5. Về kinh phí thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán đầy đủ cho điều tra viên và đối tượng cung cấp thông tin theo quy định hiện hành sau khi nhận kết quả điều tra thông tin.

Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, xin liên hệ trực tiếp Bà Phan Thị Á Kim (0905926468) và Bà Hoàng Thị Kim Phụng ( 0914152534)

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố; Thủ trưởng các Viện, Trường, Trung tâm, CTy trong và ngoài tỉnh có thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn Quảng Nam từ 2006-2015 quan tâm, phối hợp thực hiện.

  Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Thống kê;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, P. QLCN

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký)

 

 

 

Phạm Ngọc Sinh

 

Các Biểu mẫu điều tra  Mẫu 1  Mẫu 2

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quyết định về việc Ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, năm 2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Về việc báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ.
Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng BLUEZONE và cài đặt ứng dụng app NCOVI
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay.
Triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hưởng ứng tham gia cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.
Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 - đợt 1
Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020.
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Về Cuộc thi "Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP- CiC 2020"
Mời tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
Thông báo chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Đảng bộ tỉnh.
Thông báo đề xuất, đăng ký thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021
Quy định thời gian nộp hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh
CẨM NANG HỎI – ĐÁP THÔNG TIN VỀ BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA (nCoV)
Về việc tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX, năm 2020-2021
Phê duyệt kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá nhân trúng tuyển thực hiện đề tài KH&CN “Nhận diện tác động và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ. lần 2
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên vùng
Thông báo về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” bắt đầu thực hiện năm 2021
Thông báo đăng ký nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đảo theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/1/2019
Thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ.
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (đợt 1)
Thông báo về việc xét chọn, giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019
V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019
Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN
Cột bơm xăng dầu phải gắn thiết bị in hóa đơn.
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.
Thông báo đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài.
Trân trọng Thông báo 02 Chương trình đào tạo: 1. Chương trình đào tạo Leadership Development “Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp thế kỷ XXI”: tại TP. Hồ Chí Minh (25-27/10). 2. Chương trình đào tạo HRM “Quản trị Nhân sự thời kỳ 4.0” tại TP. Hồ Chí Minh (8-10/11) và TP. Hà Nội (15-17/11).
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
Biểu mẫu Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018(áp dụng cho nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp).
Thông báo về việc áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 kể từ 01/10/2017
Về việc cấp giấy xác nhận Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ Tiếng Cơtu của tác giả Bh' riu Liếc
Thông báo kết quả Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh, thành phố Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
Về việc tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Tiếng Cơtu” của tác giả Bh’riu Liếc.
Về việc tham gia dự thi Đồng hành với di sản Quảng Nam qua Internet
Về việc tiếp nhận hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, năm 2016-2017
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Thông báo Đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
Thông báo cho các tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2015
Thông báo đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2014 của huyện Núi Thành, Hiệp Đức và Duy Xuyên
Hồ sơ xây dựng đề tài dự án cấp tỉnh
Danh mục các nhiệm vụ KH -CN cấp tỉnh năm 2014 và các mẫu hồ sơ đề tài cấp tỉnh, hồ sơ Quỹ Gen năm 2014
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối