Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đăng bởi Quản trị .Vào ngày 16/10/2013. Đã xem 1999 lượt
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Huệ
Điện thoại di động: 0905.365351
Email: lanhue2008@gmail.com

 

Theo Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 201/10/2015

 

1) Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
2) Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;
c) Ban hành các văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính tại khối Văn phòng Sở phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành các văn bản về tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở.
d) Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng sở tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi và báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở.
đ) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Sở;
e) Chủ trì, phối hợp các phòng/đơn vị xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;
f) Thực hiện quản lý về tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN từ nguồn kinh phí trung ương, địa phương và các nguồn khác. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý khoa học kiểm tra thu hồi kinh phí, xử lý tài sản thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
g) Thực hiện quản lý nguồn kinh phí xây dựng cơ bản; quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;
Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức theo dõi sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
h) Định kỳ thực hiện các báo cáo về nhiệm vụ được giao, và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đầu Trước Sau Cuối