Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Thanh tra Sở
Đăng bởi Quản trị .Vào ngày 16/10/2013. Đã xem 1945 lượt
Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Tân
Điện thoại cố định: 0235.3810034
Điện thoại di động: 0905.147962
Email: tankhcnqna@gmail.com

Phó Chánh thanh tra: Đặng Thị Xuân Lệnh
Điện thoại di động: 0905095951
Email: xuanlenhqnam@yahoo.com.vn

Theo Quyết định số 138/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2015

1) Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.
2) Nhiệm vụ và quyền hạn:
a)Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan.
b) Chủ trì, phối hợp các phòng/đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm.
c) Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở


[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đầu Trước Sau Cuối