Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Phòng Quản lý Khoa học
Đăng bởi Quản trị .Vào ngày 16/10/2013. Đã xem 2142 lượt
Trưởng phòng: Trần Thị Kim Thu
Điện thoại cố định: 0235.3852650
Điện thoại di động: 0914.353479
Email:kimthuqn@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hạnh
Điện thoại di động: 0123.8990888
Email: tthanhkhcncs@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Phụng
Điện thoại di động: 0914.152534
Email: kimphungkhcn@gmail.com

Theo Quyết định số 134/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2015

 

1) Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 

 

2) Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
b) Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (trừ các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở tổng hợp)
c) Tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (trừ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do phòng quản lý KH&CN cơ sở quản lý) ;
d) Tổ chức xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (trừ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở quản lý );
đ) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật (trừ các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ trong việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở quản lý)
e) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
g) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Giúp Giám đốc Sở quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật;
h) Tham mưu giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân (trừ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do phòng quản lý KH&CN cơ sở quản lý);
i) Tham mưu giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác sử dụng ngân sách nhà nước được phân cấp theo quy định cho tổ chức, cá nhân;
k) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đầu Trước Sau Cuối