Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
Đăng bởi Lê Minh Thảo .Vào ngày 25/01/2016. Đã xem 1795 lượt
Các quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý hoạt động sáng kiến, cơ quan, đơn vị cần nắm rõ để thực hiện trong công tác xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan, đơn vị mình

 Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến

 Lê Minh Thảo – Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý hoạt động sáng kiến, cơ quan, đơn vị cần nắm rõ để thực hiện trong công tác xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan, đơn vị mình


   
 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ vban hành Điều lệ sáng kiến.

    - Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 v việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.


    - Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
.


+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo mẫu Phụ lục I của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

+ Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;

+ Biên bản họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;

+ Các tài liệu, giấy tờ, mô hình, hình ảnh liên quan (nếu có);

+ Văn bản của Thủ trưởng cơ sở đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc cơ sở;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến của cơ sở theo mẫu Phụ lục IV của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.


    - Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND
 UBND tỉnh Quảng Nam ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng./.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối