Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
Đăng bởi NMT .Vào ngày 15/06/2020. Đã xem 6582 lượt

         

 1. Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

3. Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020: Mẫu phiếu điều tra HNQT.

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

5. Tài liệu điều tra HNQT năm 2020 bản đầy đủ.

[Trở về]
 
Tin cũ hơn
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối