Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2011-2020
Đăng bởi NMT .Vào ngày 30/06/2016. Đã xem 1560 lượt
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

 Đính kèm

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0
Quyết định ban hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về chiến lược KHCN đến 2015, tầm nhìn 2020
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015.
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối