Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Đăng bởi .Vào ngày 30/06/2016. Đã xem 1379 lượt
NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

11/10/2011 - 10:58
 
Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 18 tháng 9 năm 1999, Chính phủ đã ra Nghị định số 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện.

1. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Phạm vi hỗ trợ
Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm:
 - Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt;
 - Nghiên cứu phát triển các công nghệ mới về sinh học nhằm sản xuất giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao;
 - Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến;
 - Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu so với công nghệ hiện có;
 - Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, xử lý chế biến chất thải rắn, lỏng, khí.

3. Phương thức hỗ trợ
3.1. Mức hỗ trợ tối đa: không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài.
3.2. Phương thức cấp kinh phí hỗ trợ: kinh phí hỗ trợ được cấp trên cơ sở các kết quả đã thực hiện theo tiến độ, nội dung và kinh phí phê duyệt (doanh nghiệp tự ứng trước phần kinh phí để thực hiện, bao gồm cả phần kinh phí do doanh nghiệp thực hiện và phần kinh phí do Quỹ cam kết hỗ trợ từ ngân sách nhà nước).

4. Hồ sơ đăng ký
4.1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu);
4.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu (theo mẫu);
4.3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính tham gia nghiên cứu (theo mẫu);
4.4. Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);
4.5. Văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện đề tài nghiên cứu của doanh nghiệp;
4.6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong 02 năm liền kề (tính đến ngày báo cáo) và kế hoạch thực hiện năm sau;
4.7. Xác nhận phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ với các tổ chức khoa học và công nghệ - nếu có (theo mẫu);
4.8. Tài liệu bổ sung khác nếu có.

5. Thời gian tiếp nhận, trình tự thủ tục
            Thời gian tiếp nhận hồ sơ và các thủ tục sẽ được thông báo cụ thể trên trang web của Quỹ (www.nafosted.vn).

6. Các văn bản liên quan
         6.1.Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.
         6.2. Hướng dẫn về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ngày 13/9/1999 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
         6.3. Một số văn bản liên quan đến việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước như: Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT - BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN;Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính;…
Từ khóa: công nghệ
Nguồn: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
[Trở về]
 
Tin mới hơn
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0
Quyết định ban hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về chiến lược KHCN đến 2015, tầm nhìn 2020
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015.
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối