Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Tập trung lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý khoa học
Đăng bởi PNS .Vào ngày 28/12/2017. Đã xem 910 lượt
Đó là nội dung chính của Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ tổ chưc vào ngày 28/12/2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Viết Tích- Bí thư Đảng bộ và đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Đảng bộ.

 Năm 2017, Đảng bộ tập trung lãnh đạo tham mưu Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 20) và báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU, ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 20; ham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017  về Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, ngày 24/5/2017  Quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức quản lý (tính đến cuối tháng 10/2017) có 36 nhiệm vụ KH&CN, 04 nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí được chuyển tiếp. Trong đó, đã có 06 đề tài và 02 nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí, 01 dự án KH&CN và 01 đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã được nghiệm thu. Đến nay, đã xét duyệt 22/23 nhiệm vụ KH&CN. Năm 2017, có 21 đề tài được các địa phương cấp huyện triển khai. Tham mưu UBND đề xuất đặt hàng trong năm 2018 (03 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình dân tộc, 06 dự án thuộc chương trình NTMN và 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc quỹ gen cấp quốc gia). Thực hiện tốt việc thẩm định công nghệ cho các dự án và các báo cáo chủ trương đầu tư, tạo cơ sở khoa học cho các cơ quan có chức năng quyết định chọn lựa nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Triển khai khá đồng bộ công tác sáng kiến và quản lý Sở hữu trí tuệ- An toàn bức xạ,hạt nhân với việc được UBND tỉnh công nhận là 133 sáng kiến; ; dự kiến đến cuối năm tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho các ngành; triển khai tại 16 huyện/thị xã/thành phố Kế hoạch số 5308/KH-UBND, ngày 26/10/2016 “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”. Tạo lập quyền cho 11 sản phẩm và thực hiện quản lý phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho 09 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề của tỉnh. Xem xét và hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho 09 doanh nghiệp. Tham mưu UBND ban hành Quyết định số 3957/QĐ-UBND, ngày 09/11/2017 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam và ký kết Quy chế phối hợp với UBND tỉnh KonTum về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Thẩm định cấp phép và gia hạn giấy phép bức xạ cho 30 cơ sở.Thông tin KH&CN trên Đài truyền hình, báo Quảng Nam và xuất bản Tạp chí Khoa học và Sáng tạo được duy trì thường xuyên, đặc biệt năm 2017 tổ chức buổi tọa đàm KH^CN đồng hành cùng phát triển doanh nghiệp Quảng Nam”; Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế -xã hội Quảng Nam 20 năm tái lập (1997-2017).

Thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực: xăng dầu, hàng đóng gói sẵn, phương tiện đo nhóm 2, an toàn bức xạ hạt nhân và thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Khoa học & Công nghệ... Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; năm 2017 tổ chức sơ tuyển xét chọn và đề nghị Hội đồng Chất lượng Quốc gia tặng giải thưởng cho 02 doanh nghiệp: Công ty CP Tập Đoàn Điện Bàn và Công ty CP Hồng Đào Chu Lai.

Tham mưu UBND ban hành Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam và ký kết Quy chế phối hợp với UBND tỉnh KonTum về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 về việc Phê duyệt kế hoạch kiểm tra về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước  trên địa bàn tỉnh.  Năm 2017, đã mở 6 lớp đào tạo về các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ năng suất chất lượng tiên tiến hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, áp dụng cá hệ thống QLCL, các công cụ NSCL…Các Chương trình hợp tác KH&CN đã được triển khai,  

Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tại Quảng Nam; Hoàn chỉnh đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; “Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” và “Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”… nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính phủ tại tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng tạp trung lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. tổ chức 02 buổi tọa đàm về chuyên đềTư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN”  và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học và đổi mới” trong toàn thể đơn vị. Tổ chức tuyên truyền 02 chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Năm 2017, 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết TW4, TW5 khóa XII, các buổi Tọa đàm chuyên đề. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch bổ sung cấp ủy giai đoạn 2016-2020 và quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020 -2025 theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. Tổ chức kết nạp đảng cho 03 quần chúng, gửi đảng ủy Khối xem xét 01 hồ sơ xin vào đảng và 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức; cử 02 đảng viên dự bị học lớp chính trị dành cho đảng viên dự bị; cử 06 đồng chí đảng viên tham gia học lớp chính trị dành cho đối tượng 3 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức và 02 đảng viên dự bị tham gia khóa bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho 01 đảng viên đang theo học lớp cao cấp chính trị. 100% cán bộ, đảng viên, CCVC&NLĐ  đều viết cam kết về việc giữ gìn phầm chất đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu.

Công tác lãnh đạo tổ chức chính trị-xã hội và công tác kết nghĩa được quan tâm. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn (nhiệm kỳ 2017 - 2021) và Đại hội Chi đoàn (nhiệm kỳ 2017 - 2019); tham gia thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang thành phố Tam Kỳ, ngày hội hiến máu tình nguyện và 86 năm, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia Chương trình Tháng 3 biên giới tại xã Đắc Pre (Nam Giang). Tổ chức thăm và tặng quà các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình thương binh, liệt sĩ xã kết nghĩa Trà Tân (Bắc Trà My) và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Yêm (Tiên Phước). Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho xã kết nghĩa và triển khai trồng hơn 1.000 cây chuối nuôi cấy mô cho 10 hộ dân.

Kết quả năm 2017, có 42 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và 01 Chi bộ được bầu chọn chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét quyết định công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                           NGỌC SINH

[Trở về]
 
Tin mới hơn
UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
KỲ VỌNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Toàn văn nội dung giao lưu trực tuyến: “Đưa tiến bộ kỹ thuật về nông thôn miền núi”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025
Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016
Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung
10 bức ảnh vũ trụ ấn tượng của NASA năm 2017
Thông tin KH&CN hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Tăng cường vị trí và vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong hoạt động đổi mới công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham dự sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ tại Đà Nẵng
LÀNG KHỞI NGHIỆP XỨ QUẢNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Quảng Nam: Đào tạo về Tem điện tử và Startup doanh nghiệp
Tam Kỳ kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
Diễn đàn “Doanh nghiệp Quảng Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0 - QuangNam Startup 4.0”
Vi vu miền Tây
Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện và công tác quản lý quân số theo tổ chức biên chế năm 2017 tại Ban chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Bảo vệ thương hiệu Ngọc Linh cho các sản phẩm từ sâm
HỘI THẢO Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017
Ứng dụng KH&CN từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại Quảng Nam
KHỞI NGHIỆP, NHÌN TỪ VĂN HÓA XỨ QUẢNG
Tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - kết nối thành công
Kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam 2017
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Hội thảo “Giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh”
Bổ sung Sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia
Khởi nguồn Ý tưởng khởi nghiệp vì sự phát triển Quảng Nam
Tọa đàm HƯỞNG ỨNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 18-5
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020
Khai trương Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (20/01/1950 – 20/01/2017)
9 công trình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh
Khánh thành dự án nhà máy điện gió Phú Lạc
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du của các công trình thủy lợi thủy điện trên lưu vực Vu gia – Thu bồn”
Chiếc trực thăng tự chế thứ 2 của lão nông Bình Dương cất cánh
Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 30 xã trong năm 2016
Thứ trưởng Trần Việt Thanh thăm và làm việc tại Sở KH&CN Quảng Nam
Công bố chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ
Những công nghệ tiên tiến giúp phát hiện thực phẩm bẩn
Hội thảo phổ biến chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN
Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27.7
Giáo sư Trần Thanh Vân: Nhiều người hiểu sai về tầm quan trọng của khoa học cơ bản
Nghiệm thu Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất chế biến một số loại nấm dược liệu và nấm ăn theo phương thức công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam"
Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao phục vụ chương trình nông thôn mới tại tỉnh Quảng Nam”
Công nghệ gieo mây để làm mưa nhân tạo
10 công nghệ nổi bật năm 2016
Công nghệ nano và những ứng dụng 'thay đổi thế giới'
Trang 1 của 2 Đầu Trước Sau Cuối