Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - NỀN TẢNG CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP
Đăng bởi Phạm Ngọc Sinh .Vào ngày 18/05/2018. Đã xem 780 lượt
Tham luận nhân sự kiện Chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

                                                                                                                                                       - Phạm Ngọc Sinh -

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-

Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ KNST Quảng Nam

 

          I. ĐẶT VẤN ĐỀ

          1. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là câu chuyện không mới, song hành cùng với sự phát triển của xã hội của bất cứ quốc gia nào, địa phương nào. Hay nói cách khác, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng của sự phát triển. Với Việt Nam, truyền thuyết về Lạc Long Quân - Âu Cơ, cội nguồn giống nòi dân tộc, cho thấy tinh thần khởi nghiệp là sự dân thân (bao hàm cả nghĩa đi tìm mô hình mới, chấp nhận hy sinh).

          Những mô hình như vậy, với vùng đất “Quảng Nam” có rất nhiều (mà trong khuôn khổ diễn đàn này không liệt kê được),…được đúc kết lại lại vùng đất mở, vùng đất canh tân.

          2. Nhưng, có lẽ, chưa bao giờ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lại được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm mạnh mẽ như hiện nay, khi Chính phủ lần lượt ban hành các Đề án quan trọng nhằm tạo lập Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia trong thời điểm Cuộc cách mạng 4.0.

Khởi nghiệp không chỉ là thiết lập mô hình, ý tưởng sản xuất kinh doanh, không chỉ là thực hiện một ý tưởng sáng tạo về kinh doanh hay công nghệ. Đó có thể là khởi sự hành động trong các lĩnh vực khác nhau, kể cả một ý tưởng giải quyết một bài toán xã hội, hướng tới phục vụ cộng đồng, giải quyết vấn đề về con người và sự phát triển bền vững. Do vậy, giá trị của khởi nghiệp không chỉ là thành công tài chính của dự án kinh doanh, mà còn là giá trị về đóng góp xã hội, về tính nhân bản, đem lại sự khác biệt và được xã hội tôn trọng. Quốc gia khởi nghiệp là quốc gia dành sự ưu tiên cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó có hoạt động đầu tư mạo hiểm (đầu tư cho các ý tưởng sáng tạo với tư duy chấp nhận rủi ro) nhằm phát triển kinh tế - xã hội

          3. Tri thức bản địa, khoa học kỹ thuật, mà thường gọi chung là kỹ nghệ; ngày nay, chúng ta thường gọi là Khoa học và Công nghệ, từ trong lịch sử luôn được xác định rõ, gần như mặc định: là nền tảng, bà đỡ cho đổi mới sáng tạo.

          Mèi quan hÖ gi÷a KHCN thÓ hiÖn qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn sau:

 
  Description: Recycled paper


          - Tr­íc ThÕ kû XIX: Khoa häc th­êng ®i sau vµ gi¶i thÝch cho sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, theo cÊu tróc:

          - Cuèi thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX:Khoa häc tiÕp cËn víi C«ng nghÖ. Mçi khã kh¨n cña C«ng nghÖ lµ gîi ý cho h­íng nghiªn cøu Khoa häc vµ ng­îc l¹i, nh÷ng kh¸m ph¸ cña Khoa häc l¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho s¸ng t¹o c«ng nghÖ.

 
  Description: Recycled paper


          - Tõ nh÷ng n¨m 50 cña ThÕ kû XX ®Õn nay:  Khoa häc cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ chÊt, ë vµo vÞ trÝ dÉn ®­êng vµ trë thµnh ®éng lùc quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ, cã cÊu tróc sau:

II. HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

1.     Hệ sinh thái khởi nghiệp

- Có rất nhiều định nghĩa khác nhau, song có lẽ tập trung hình thành một hệ thống có mối quan hệ biện chứng, chi phối, lệ thuộc và tác đông với nhau.

          - Thuật ngữ Hệ sinh thái khởi nghiệp ra đời từ đòi hỏi của sự thúc đẩy sự phối hợp, tương tác giữa các thành phần; và, các thành phần không là “ốc đảo” trong Hệ sinh thái khởi nghiệp.

          Người dùng đầu tiên là James Moore trong một bài báo đăng trên Tạp chí  Kinh doanh Harard thập niên 90 của thế kỷ XX.

          - Khai niệm cơ bản Hệ sinh thái KN:

          + Thường hình thành ở nơi có các tài sản mang tính địa phương (Hay, nói khác đi là từ thực tế của địa phương đó).

          + Sự tăng trưởng của nó luôn là quá trình “tái tạo khởi nghiệp”

Description: Hẹ sinh thai KNSơ đề HST KNST

          - Theo cách định nghĩa của Đề án 844 Chính phủ

          - Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các thành tố trong Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được mở rộng hơn. Ví dụ Hồ Chí Minh

Description: He sinh thai KCM

          TÓM LẠI: Hệ sinh thái KNST có các yếu tố:

1. Thị trường

2. Nguồn nhân lực

3. Nguồn vốn và tài chính

4. Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp (mentors, advisors,…)

5. Khung pháp lý và cơ sở hạ tầng

6. Giáo dục và Đào tạo

7. Các trường đại học, học viện

8. Văn hóa quốc gia

2.     Cùng suy ngẫm (hay là đặc điểm của khởi nghiệp)

Khởi nghiệp và niềm đam mê sáng tạo là nhu cầu tự thân.

Description: Niem dam me

          Không phải là phong trào mang tính hình thức. Hãy đeo đuổi nó, đến lúc thành công sẽ đeo đuổi bạn

          Không là sự áp đặt, kể cả đối với con cái chúng ta.

          Không nóng vội, nhưng đừng bao giờ chờ đợi.

          Muốn đi xa hãy đi cùng nhau.Trở thành người tâm huyết với công việc và thúc đẩy người khác

Description: images-4

          Khởi nghiệp và “tái tạo khởi nghiệp” là con đường không phải màu hồng. Tâm thế đón nhận sự thất bại (Và, điều này là rất khó khăn trong cơ chế thực hiện nhiệm vụ KH&CN hiện nay).

          Không ôm đồm nhiều việc một lúc. Hãy thực hiện giấc mơ lớn thì những hành động nhỏ

Description: MULTI-TASKing-696x348

          Sách - nâng tầm khởi nghiệp sáng tạo. Bây giờ, bạn đọc bao nhiêu sách; sau này, bạn sẽ đếm bấy nhiêu tiền

          III. VÌ SAO NÓI “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ’ LÀ NỀN TẢNG, BÀ ĐỠ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (hay, vai trò cốt lõi cuar KH&CN với sáng tạo và khởi nghiệp)

1. Chính phủ kiến tạo và quan điểm của Chính phủ về khởi nghiệp đổi mơis sáng tạo

Đề án 844 xác định Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

2. Vai trò nền tảng của KH&CN với KNST

2.1. Vậy, KH&CN Việt Nam đang ở giai đoạn nào khu vực ĐNA?

GS. Nguyễn Văn Tuấn - Đại học New South Wales, Australia dựa trên phân tích trắc lượng khoa học và hợp tác quốc tế, nhận định:

Description: Bốn giai đọan phát triển khoa học của các nước trong vùng Đông Nam Á dựa trên phân tích trắc lượng khoa học.

Trong đó:

GĐ I: (1) mức độ hoạt động nghiên cứu khoa học còn thấp vì chúng chỉ được thực hiện bởi một nhóm nhỏ nhà khoa học. (2) cơ chế tài trợ cho nghiên cứu còn nhiều bất cập và chưa định hướng nghiên cứu rõ ràng. (3) Hai đặc điểm chính: (3.1.) số lượng bài báo khoa học thấp và dao động nhiều giữa các năm, (3.2.) rất ít hợp tác quốc tế.

GĐ II: (1) số lượng bài báo gia tăng và hướng nghiên cứu cũng bắt đầu định hình. (2) Giới khoa học bắt đầu hội nhập thế giới, qua thiết lập những mối liên hệ với đồng nghiệp nước ngoài. (3) Do đó, mặc dù số lượng bài báo tăng nhanh, nhưng đa số là do hợp tác quốc tế. Vai trò của nhà khoa học địa phương còn khiêm tốn, thường là thứ phát, vì người chủ trì dự án nghiên cứu thường là nước ngoài.

GĐ III: (1) có cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học và năng lực khoa học tạm vững vàng. (2) Tài trợ cho nghiên cứu khoa học bắt đầu tăng nhanh và có chương trình rõ ràng hơn. (3) Các tập san khoa học nội địa cũng bắt đầu quốc tế hóa và xác suất cao được chấp nhận trong danh mục ISI hay Scopus. (4) Số bài báo khoa học và bài báo hợp tác quốc tế cũng tăng, nhưng tỷ trọng bài báo hợp tác quốc tế bắt đầu giảm dần.

GĐ IV (cuối cùng): (1) Năng lực nghiên cứu khoa học được mở rộng, (2) các trung tâm nghiên cứu bắt đầu "trưởng thành" và có thể đóng vai trò lãnh đạo trong các chương trình hợp tác quốc tế. (3) Số bài báo khoa học vẫn tăng, chất lượng khoa học cải tiến, và nghiên cứu bắt đầu có tác động trên trường quốc tế. (4) Hợp tác quốc tế trong giai đoạn này không cao như giai đoạn xây dựng, và các nhà khoa học nội địa là những người đứng đầu trong dự án hợp tác khoa học.

2.2. Vai trò nền tảng của KH&CN với KNST:

          - Chúng ta đang biết mình đứng ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nghĩa là KNST Việt Nam nói chung, tỉnh ta nói riêng đang tương tác với giai đoạn KH&CN cụ thể, để xác định vai trò nền tảng cụ thể.

          - Từ suy nghĩ đó, chúng tôi kiến giải KH&CN Quảng Nam xác định vai trò nền tảng của mình bằng những việc cụ thể sau:

          Thứ nhất:  Khoa học địa phương, về cơ bản là khoa học ứng dụng, chuyển giao, nghĩa là xuất phát từ yêu cầu cuộc sống.Nói như Bác Hồ: Khoa học phải từ sản xuất mà ra. Và, quay lại phục vụ cuộc sống

 
  Description: Recycled paper


          Nếu, đối chiếu với các giai đoạn lịch sử phát triển KH&CB, thì “sản xuất” có vai trò quyết định trong cấu trúc:

         Tuy nhiên, để tiếp cận kết quả nghiên cứu (theo nghĩa toàn văn) của doanh nghiệp, cá nhân là điều rất khó khăn hiện nay; mà lẽ ra, chúng ta có thể thay đổi được vấn đề này. Sự thay đổi này, cả về khoa học luận và thực tiễn, rất lợi:

          - Là cơ sở để xác lập mối quan hệ nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp,….mà chúng ta thường lên diễn đàn thuyết trình. (Trong Hệ sinh thái KNST, mối quan hệ rất quan trọng, tiên quyết)

          - Doanh nghiệp, cá nhân khi xây dựng sản phẩm mới, không mất thời gian lanh quanh cho câu chuyện xác định giá trị/ định hình sản phẩm; mà, họ có thể tương tác ngay với người sáng tạo.

          - Về khoa học luận, bất cứ kết quả nghiên cứu, ứng dụng nào không là cuối cùng, nếu được cọ xát, nó được hoàn thiện hơn, bởi công nghệ luôn luôn thay đổi, mà dòng thiết bị thay nhanh như vũ bão.

          - Nghiên cứu ứng dụng là nhanh chóng. Nếu không được tiếp cận và làm ngay, đôi khi kết quả nghiên cứu chỉ là nghiên cứu;….

          Thứ hai:Trong hình thành và phát triển các Startup, yếu tố SHTT rất quan trọng, góp phần định hình thương hiệu sản phẩm, suy rộng ra là thương hiệu doanh nghiệp.

          Tỉnh ta đang làm tốt công tác này, được bắt đầu từ sau Nghị quyết 58 về Chiến lược. Song, cần có suy nghĩ:

          - Ngươi khởi nghiệp là cá nhân, ngay từ đâu họ muốn “bảo vệ” đứa con của mình. Cần quan tâm đối tượng này.

          - KNST, nghĩa là chấp nhận sự thất bại, mà theo thống kê, nhiều khi đến 90% là thất bại.  Nghĩa là, cần xác định sự hỗ trợ hay đầu tư này theo tinh thần đẩu tư rủi ro.

          - Cần tính toán lâu dài và hướng dẫn, nhất là với các sản phẩm có khả năng tăng trưởng nhanh nên hướng đến vấn đề SHTT quốc tế.

          - Cơ quan nhà nước luôn đồng hành và khuyến khích tinh sự sáng tạo dựa trên yếu tố SHTT.

          Thứ ba: Nâng tầm cơ quan R&D. Chính sách hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ.

          Trong Hệ sinh thái KNST, cơ quan R&D có ý nghĩa là nơi “sản sinh” các sản phẩm dựa trên yếu tố khoa học để KNST thành công.

 

          - Lẽ thông thường, nếu cơ quan này “khỏe mạnh” theo hàm cả nghĩa trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính,…thì sẽ có những sản phẩm tốt.

          - Xã hội hóa mạnh mẽ để phát triển R&D (không có nghĩa là hết), nhà nước hỗ trợ hệ thống này qua cơ chế nghiên cứu, đào tạo và giao nhiệm vụ; thậm chí đặt hàng.

          - Trong KNST, việc “tái khởi nghiệp” là bài học xương máu. Kinh nghiệm, có nhiều gã “khổng lồ” đã đổ sụp. Cơ chế nhà nước, mà cụ thể là KH&CN mang tính cứu cánh là hỗ trợ đổi mới công nghệ kịp thời.

          - Kết nối các nhà sáng tạo trẻ với các nhà khoa học thông qua hệ thống R&D là con đường thành công.

          Thứ tư:Hợp tác về đổi mới sáng tạo và KNST

          Triết lý của KN là “muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

          - Tôi nghĩ đây vừa là yếu tố để cấu thành Hệ sinh thái, vừa là giải pháp để xây dưngj Hệ sinh thái.

          - Hợp tác để tiếp cận nguồn nhân lực khoa học và khởi nghiệp. Vì, giai đoạn KH&CN mà chúng ta đang có, cần phải hợp tác để chúng ta hội đủ điều kiện bước sang GĐ III, mà ở đó, (1) có cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học và năng lực khoa học tạm vững vàng. (2) Tài trợ cho nghiên cứu khoa học bắt đầu tăng nhanh và có chương trình rõ ràng hơn.

          IV. LỜI KẾT

1. Hệ sinh thái KNST là không khuôn mẫu, đừng lầm tưởng đâu cũng giống nhau.

2. KH&CN là cốt lõi, là nơi cung cấp, sản sinh sản phẩm cho KNST. Với ý nghĩa đó, nó là nền tảng và là bà đỡ.

3. Xã hội hóa phát triển KH&CN là con đường thành công và nguồn năng lượng cho KNST.

Hãy thay đổi ánh nhìn với nhà khởi nghiệp khi họ thất bại

 

Quáng Nam, tháng 5 năm 2018

PNS

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học – Công nghệ Quảng Nam năm 2018
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội thảo “Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An 2018”
Hội thảo kết quả theo dõi mô hình nhân giống và trồng một số cây dược liệu tại Quảng Nam
Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng mới với rất nhiều điểm khác biệt (nguồn http://nhantaidatviet.vnpt.vn)
Dự án Trường Sơn Xanh tỉnh Quảng Nam do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ chính thức khởi động
Tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án KHCN cấp nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam
Ra mắt cuốn sách “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – cuộc Cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm”
Hội thảo khoa học “50 năm cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968 ở Quảng Nam”
Kết nối sinh viên Quảng Nam tại Huế
Thông báo kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội thảo triển khai Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/01/2018 tại Hà Nội
Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt đầu năm mới (Xuân Mậu Tuất)
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM VỚI THỰC TẾ SẢN XUẤT - ĐỜI SỐNG
Hội thảo "Mô hình và giải pháp xây dựng, quản lý Khu công nghệ cao (CNC)"
Quảng Nam và Đà Nẵng “chung tay” xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Cú hích khởi nghiệp
Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025
Quảng Nam: Đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
Thứ trưởng Bộ Khoa học: 'Doanh nghiệp khoa học sẽ được ưu đãi'
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
Tập trung lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý khoa học
KỲ VỌNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Toàn văn nội dung giao lưu trực tuyến: “Đưa tiến bộ kỹ thuật về nông thôn miền núi”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025
Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016
Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung
10 bức ảnh vũ trụ ấn tượng của NASA năm 2017
Thông tin KH&CN hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Tăng cường vị trí và vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong hoạt động đổi mới công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham dự sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ tại Đà Nẵng
LÀNG KHỞI NGHIỆP XỨ QUẢNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Quảng Nam: Đào tạo về Tem điện tử và Startup doanh nghiệp
Tam Kỳ kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
Diễn đàn “Doanh nghiệp Quảng Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0 - QuangNam Startup 4.0”
Vi vu miền Tây
Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện và công tác quản lý quân số theo tổ chức biên chế năm 2017 tại Ban chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Bảo vệ thương hiệu Ngọc Linh cho các sản phẩm từ sâm
HỘI THẢO Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017
Ứng dụng KH&CN từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại Quảng Nam
KHỞI NGHIỆP, NHÌN TỪ VĂN HÓA XỨ QUẢNG
Tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - kết nối thành công
Kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam 2017
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Hội thảo “Giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh”
Bổ sung Sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia
Trang 1 của 3 Đầu Trước Sau Cuối