Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2018
Đăng bởi NMT .Vào ngày 01/08/2018. Đã xem 1007 lượt

            1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018:

a) Phiếu 01/NCPT-VNC/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài)

b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);

c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);

d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương).

3. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối