Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
Đăng bởi NMT .Vào ngày 01/08/2018. Đã xem 1372 lượt

           1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu Phiếu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018.

3. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2020
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đầu Trước Sau Cuối