Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở .Vào ngày 02/11/2018. Đã xem 153 lượt

           Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Đề án có xác định các mục tiêu  như sau:

- Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hp pháp;

- Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vng, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu;

- Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Nội dung Quyết định 1288/QĐ-TTg

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định kinh phí cho hoạt động sáng kiến
Thông tư 10/2019/TT-BTC xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN
Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Quyết định 140/QĐ-TTg 2019: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
Thông tư 11/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
Thông tư 12/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô
Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
Thông tư 04/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Nghị định 19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường.
Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018
Quyết định 08/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 09/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định số 14/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định số 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư 17/2019/TT-BTC quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
Thông tư số 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng thủ dân sự
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
Quyết định 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2019 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Thông tư số 41/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Thông tư số 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Thông tư số 01/2019/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/ NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT: Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Thông tư 173/2018/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ
Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
Thông tư 03/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai lĩnh vực đường bộ
Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ: V/v Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ KH&CN: Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục Công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao Công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.
Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ KH&CN: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính: Về việc Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính: Về việc Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG KHI NHẬP KHẨU
Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Nghị định 123/2018/ND-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Nghị định 123/2018/ND-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020
Quyết định số 598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025
Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Quyết định số 1822/2018/QĐ-BCT về việc Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Thông tư 07/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT, Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa
Nghị định số 52/2018/NĐ - CP ngày 12/4/2018 về phát triển nghề nông thôn.
Tuyên truyền thực hiện Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 6/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2018
Bản tin Văn phòng JICA tháng 2-3 năm 2018
Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Tông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018
Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của chính phủ về việc đính chính Nghị đính số 151/2017/NĐ-CP
Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Thông tư số 13/2017/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ KH&CN hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025
Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 129-KL/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Trang 1 của 3 Đầu Trước Sau Cuối