Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Đăng bởi NNT .Vào ngày 04/02/2020. Đã xem 1514 lượt
Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 28201/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam đối với Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã ban hành 02 Quyết định về sáp nhập các Phòng chuyên môn thuộc Sở. Theo đó, Phòng quản lý Chuyên ngành sáp nhập với Phòng quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ thành Phòng quản lý Công nghệ và sáp nhập Phòng quản lý Khoa học với Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở thành Phòng quản lý Khoa học.

         Trước khi sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, gồm: Giám đốc, 03 Phó Giám đốc; 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng quản lý Khoa học, Phòng quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Phòng quản lý Chuyên ngành; 02 đơn vị, gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở để làm cơ sở xây dựng phương án sáp nhập các phòng dưới 05 biên chế và các phòng có chức năng, nghiệp vụ có sự đan xen lẫn nhau. Việc sắp xếp dựa trên tinh thần giảm số lượng Phòng đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với tình hình thực tế của Sở Khoa học và Công nghệ và đảm bảo các quy định của Trung ương, của tỉnh Quảng Nam.

Sau khi sắp xếp các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Tổ chức lại 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thành 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ, cụ thể như sau: giải thể Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý khoa học và một số nhiệm vụ phù hợp sang Phòng Quản lý Công nghệ (mới); bổ sung biên chế, công chức để Phòng Quản lý khoa học thực hiện các nhiệm vụ được mới. Giải thể Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý Công nghệ và một số nhiệm vụ phù hợp sang Phòng Quản lý khoa học; bổ sung biên chế, công chức để Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ được bổ sung. Văn phòng Sở tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính. Thanh tra Sở giữ nguyên tên gọi và chức năng nhiệm vụ.

Ngày 03/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã tiến hành công bố và trao các quyết định có liên quan

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ông Phạm Viết Tích – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở cho rằng cần triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức. Dựa vào tình hình thực tế về chức năng, nhiệm vụ; số lượng, trình độ cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, Sở đã tiến hành lấy ý kiến cán bộ, công chức toàn Sở, ý kiến của đảng uỷ, các chi uỷ chi bộ thuộc đảng bộ cùng với sự đồng thuận nhất trí cao trong tập thể Lãnh đạo để tiến hành sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

 Việc sắp xếp có thể ảnh hưởng, tác động đến vị trí của cán bộ, công chức nhưng trên tinh thần vì nhiệm vụ chung hy vọng mọi cán bộ, công chức đều hết sức, đồng lòng cùng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công.

Về nhiệm vụ: trước đây một số nhiệm vụ được các phòng phối hợp thực hiện thì nay đưa về một mối, chẳng hạn: đăng ký, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Phòng quản lý Khoa học và Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở thực hiện; còn việc công nhận kết quả thực hiện, đăng ký lưu giữ, theo dõi ứng dụng, công bố thông tin (đang tiến hành, kết quả thực hiện, báo cáo ứng dụng) do Phòng quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ đảm nhận thì nay được quản lý một cách xuyên suốt từ đề xuất à đăng ký à thực hiện à công bố thông tin à theo dõi triển khai, ứng dụng à báo cáo kết quả ứng dụng đều do Phòng quản lý Khoa học đảm nhận, đây là sự hợp nhất rất cần thiết. Việc theo dõi tình hình phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ tại các cơ sở, doanh nghiệp, địa phương sẽ được hợp nhất trong chức năng nhiệm vụ của Phòng quản lý Công nghệ;…

Về cán bộ: trước khi hợp nhất, một số Phòng cán bộ ít, công việc nhiều gây khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất. Do đó, với việc bổ sung cán bộ sẽ tạo điều kiện đảm bảo nhân lực cho việc thực hiện được các công việc trên và số lượng biên chế, công chức đảm bảo theo quy định.

 Việc sáp nhập sẽ làm cho các Phòng có trách nhiệm lớn hơn, vì vậy các đồng chí trưởng Phòng phải phát huy tối đa vai trò, vị trí của người đứng đầu; có sự phân công phù hợp đảm bảo việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao; các đồng chí Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách các Phòng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo để kịp thời triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong không khí vui vẻ của những ngày đầu năm mới, hy vọng đây là khởi đầu chung để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Sở đoàn kết, khí thế thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nước mắm tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ
Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết phối hợp hoạt động với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
Ứng dụng công nghệ cao nâng giá trị nông sản Việt
Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá
Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA RA “BIỂN LỚN”
THĂM VÀ TẶNG QUÀ XÃ TRÀ LENG – HUYỆN NAM TRÀ MY
Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế và công nghiệp
Khai mạc Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020
UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học – Công nghệ Quảng Nam năm 2018
Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
Hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển giao khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp – Kỹ thuật ủ phân vi sinh tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ
Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Phương án phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Hội thảo khoa học “ Giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương”
Nhà khoa học trẻ người Việt phát hiện 8 loài vi khuẩn mới
Nhà khoa học trẻ người Việt phát hiện 8 loài vi khuẩn mới
Vinh danh 63 nông dân Việt sáng tạo trong sản xuất
Phát hiện loài cỏ nguy hiểm trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam
Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
Sắp diễn ra triển lãm kết quả nghiên cứu vùng đồng bằng sông Hồng
Sắp diễn ra triển lãm kết quả nghiên cứu vùng đồng bằng sông Hồng
Việt Nam sắp trình diễn 500 công nghệ tại TechDemo 2018
Khoa học Mỹ phát báo động khẩn: Hơn 60% loài rùa trên hành tinh sắp bị tuyệt chủng
Tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm Trichoderma và phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế” tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM – MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Phát triển ứng dụng những giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ có tiềm năng từ kết quả các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Giải thưởng Phạm Phú Thứ về KHCN tỉnh Quảng Nam vào thực tế sản xuất – đời sống
Trang 1 của 4 Đầu Trước Sau Cuối