Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > donvitructhuoc
 

 Đơn vị trực thuộc

 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/03/2019
Giám đốc: Bùi Văn Tuất
Điện thoại cố định: 0510.2240622
Điện thoại di động:0935.860777
Email: tuattdcqna@gmail.com

Phó giám đốc: Lê Văn Phước
Điện thoại di động:0905.312171
Email: lephuoc2001@hotmail.com
Xem chi tiết