Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > donvitructhuoc
 

 Đơn vị trực thuộc

 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/03/2019
Giám đốc: Bùi Văn Tuất
Điện thoại cố định: 0510.2240622
Điện thoại di động:0935.860777
Email: tuattdcqna@gmail.com

Phó giám đốc: Nguyễn Bắc Vũ
Điện thoại di động:0905.189619
Email: vunbqn@gmail.com

Phó giám đốc: Lê Văn Phước
Điện thoại di động:0905.312171
Email: lephuoc2001@hotmail.com
Xem chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Chi cục trưởng: Phan Văn Phu
Điện thoại cố định: 05103813678
Điện thoại di động: 0905142209
Email: phanvanphukhcn@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại di động: 0914.065566
Email: dungttkttdcqna@gmail.com
Xem chi tiết