Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > gioithieulanhdao
 

 Lãnh đạo sở

 

 

  


 

 

Giám đốc: Nguyễn Phi Thạnh
Điện thoại: 0235.6279858
Di động: 0913.421782
Email: nguyenphithanh@phuninh.gov.vn
           thanhnp@quangnam.gov.vn


 Phó giám đốc: Phạm Ngọc Sinh
Điện thoại: 0235.3509333
Di động: 0913.480467
Email: sinhpn@quangnam.gov.vn 


 

Phó giám đốc: Lê Thủy Trinh
Di động: 0988579969
Email: trinhlt@quangnam.gov.vn


 

Phó giám đốc: Phan Thị Á Kim
Di động: 0905926468
Email: kimpta@quangnam.gov.vn