Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > phongbanchuyenmon
 

 Phòng ban chuyên môn

 
Nghị định về Tổ Hợp tác
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở. Vào ngày 21/10/2019
Xem chi tiết
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi Sở KHCN. Vào ngày 03/10/2015
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Xem chi tiết
Văn phòng sở
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Chánh văn phòng: Phạm Văn Liêm
Điện thoại cố đinh: 0235.3702020
Điện thoại di động: 0905.151167
Email: liemkhcnqnam@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Bùi Văn Hữu
Điện thoại di động: 0984.762123
Email: huukhcnqna@gmail.com
Xem chi tiết
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Nhật Tân
Điện thoại: 02356290925
Điện thoại di động: 0914.047666
Email: tandost@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hồ Tấn Quyền
Điện thoại: 02356290925
Điện thoại di động: 0913.492218
Email: htquyen2004@gmail.com
Xem chi tiết
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Huệ
Điện thoại di động: 0905.365351
Email: lanhue2008@gmail.com
Xem chi tiết
Phòng Quản lý Khoa học
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Trưởng phòng: Trần Thị Kim Thu
Điện thoại cố định: 0235.3852650
Điện thoại di động: 0914.353479
Email:kimthuqn@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hạnh
Điện thoại di động: 0123.8990888
Email: tthanhkhcncs@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Phụng
Điện thoại di động: 0914.152534
Email: kimphungkhcn@gmail.com
Xem chi tiết
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Trưởng phòng: Lê Văn Hoàng
Điện thoại cố định:0235.3702027
Điện thoại di động: 0914.146327
Email:lehoang68@gmail.com

Xem chi tiết
Phòng Quản lý Chuyên ngành
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Trưởng phòng: Lê Minh Thảo
Điện thoại cố định: 0235.3811408
Điện thoại di động: 0905.104357
Email:thao.leminh@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Ánh Tuyết
Điện thoại di động: 0987.368859
Email: tuyetkhcn2007@yahoo.com.vn
Xem chi tiết
Thanh tra Sở
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Tân
Điện thoại cố định: 0235.3810034
Điện thoại di động: 0905.147962
Email: tankhcnqna@gmail.com

Phó Chánh thanh tra: Đặng Thị Xuân Lệnh
Điện thoại di động: 0905095951
Email: xuanlenhqnam@yahoo.com.vn
Xem chi tiết