Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tamguonghcm
 

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Đăng bởi VTT. Vào ngày 12/04/2018
Xem chi tiết
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - khoá XII
Đăng bởi AKim. Vào ngày 10/11/2016
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Xem chi tiết
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng bởi BacVu. Vào ngày 17/08/2016
Thực hiện kế hoạch số 100-KH/ĐUSKHCN ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016;Tối ngày 16/8/2016, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.
Xem chi tiết
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng bởi AKim. Vào ngày 30/06/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,”
Xem chi tiết
Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng bởi TT. Vào ngày 28/04/2016
Ngày 28/4/2016, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị
Đăng bởi Á Kim. Vào ngày 08/10/2015
Thi đua yêu nước là truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Mỗi người Việt Nam sinh ra lớn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào đều chứa đựng tinh thần thi đua yêu nước nồng nàn. Như Chủ tịch HCM đã từng căn dặn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Xem chi tiết
Lễ ra mắt “Nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH”
Đăng bởi Á Kim. Vào ngày 08/04/2015
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 6/4/2015, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng TB-TB-XH huyện Tiên Phước tổ chức Lễ thăm và nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ VNAH Nguyễn Thị Yêm ở tại thôn 2, xã Tiên An.
Xem chi tiết