Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > thanhtra
 

 Thanh tra

 
Thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn năm 2015
Đăng bởi Xuân Lệnh. Vào ngày 26/11/2015
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương triển khai cuộc thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn. Cụ thể như sau:
Xem chi tiết
Kết quả chủ yếu về cuộc thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn năm 2015
Đăng bởi Xuân Lệnh. Vào ngày 26/11/2015
Ngày 19/11/2015 tại Hà Nội, thanh tra Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo tổng kết cuộc thanh tra chuyên đề về hàng đóng gói sẵn. Sau 3 tháng triển khai thực hiện (tháng 7-9/2015) trên phạm vi cả nước, kết quả cuộc thanh tra chuyên đề này cho thấy như sau:
Xem chi tiết