Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Quyết định Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 25/09/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 54/2019/TT- BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn.
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 03/09/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 49/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 19/08/2019
Xem chi tiết
Nghị định 66/2019/NĐ-CP Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/08/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin truyền thông: quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 02/08/2019
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh...(02/08/2019)
•   Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện...(02/08/2019)
•   Công văn số 961-CV/BTGTU ngày 11/7/2019 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam về việc...(02/08/2019)
•   Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực,...(02/08/2019)
•   Thông tư 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo...(02/08/2019)
•   Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định...(02/08/2019)
•   Quyết định số 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm...(02/08/2019)
•   Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc...(02/08/2019)
•   Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam: Về phân cấp quản...(02/08/2019)
•   Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục...(01/08/2019)