Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanchinhphu
 

 Văn bản chính phủ

 
Tổ chức- Hành chính (10) Thông tin KH&CN (3) Tài chính (1) Khoa học cơ sở (0)
Công nghệ (8) CNTT (2) Chiến lược (1) Liên tịch (0)
Tiêu chuẩn đo lường (3) Thanh tra (2) Thống kê (1) Quản lý khoa học (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 01/07/2021 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
2 19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 01/05/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ19/2021/NĐ-CP
3 2117/QĐ-TTg 16/12/2020 28/12/2020 Chính phủ Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
4 143/QO-CP 04/10/2020 04/10/2020 Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 20/08/2020 Chính phủ Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
6 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 22/05/2020 Chính phủ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
7 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 05/03/2020 Chính phủ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư
8 51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 01/08/2019 Chính phủ Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
9 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 01/07/2018 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
10 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 15/12/2017 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
11 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Chính phủ Về nhã hàng hóa
12 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 30/03/2017 Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
13 54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 05/02/2017 Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
14 40/2016/NĐ-CP 15/05/2016 01/07/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 15/06/2015 Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu
16 72/2013/nDD-CP 24/04/2015 15/06/2015 Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
17 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 01/04/2015 Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
18 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 01/02/2015 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
19 108/NĐ-CP 20/11/2014 10/01/2015 Chính Phủ Về chính sách tinh giản biên chế.
20 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 01/11/2014 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
21 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 01/07/2014 Văn bản chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
22 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 18/05/2014 Văn bản chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
23 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 15/04/2014 Văn bản chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
24 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 15/03/2014 Văn bản chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
25 347/QĐ-TTg 22/02/2013 22/02/2013 Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
26 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 01/06/2012 Chính phủ Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27 1831/2010/QĐ-TTg 12/04/2012 01/06/2012 Chính phủ Quyết định số 1831/2010/QĐ-TTg 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ pphats triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai
28 842/QĐ-TTg 01/06/2011 01/06/2011 Chính phủ Về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”
29 65/2015/NĐ-CP 29/11/2005 01/07/2006 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
30 50/2015/NĐ-CP 29/11/2005 01/07/2006 Chính phủ Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
31 67/2005/NĐ-CP 19/05/2005 03/06/2005 Chính phủ Nghị Định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.