Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanubndtinh
 

 Văn bản UBND tỉnh

 
Tổ chức- Hành chính (10) Tiêu chuẩn đo lường (4) Quản lý khoa học (1) Chiến lược (2)
CNTT (8) SHTT-ATBXHṆ (6) Thông tin KH&CN (4) Khoa học cơ sở (0)
Tài chính (7) Thống kê (5) Công nghệ (2) Liên tịch (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 04-NQ/TU 12/04/2021 12/04/2021 Tỉnh ủy Quảng Nam Nghị Quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2 06/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 25/01/2021 HĐND tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
3 2679/QĐ-UBND 30/09/2020 30/09/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định về việc thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực và bổ sung Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo "Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"
4 33/NQ-HĐND 17/09/2020 17/09/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
5 2257/QĐ-UBND 17/08/2020 17/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam
6 1809/QĐ-UBND 07/07/2020 07/07/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 15/2019/QĐ-UBND 18/09/2019 01/10/2019 UBND Tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
8 2868/QĐ-UBND 10/09/2019 10/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.
9 02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 01/08/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
10 2093/QĐ-UBND 27/06/2019 27/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
11 578/QĐ-UBND 05/03/2019 05/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam
12 21/QĐ-UBND 03/01/2019 01/02/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật-Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng vào Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học- công nghệ
13 2922/QĐ-UBND 27/09/2018 27/09/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Nam
14 2683/QĐ-UBND 05/09/2018 05/09/2018 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nước tỉnh Quảng Nam
15 2675/QĐ-UBND 04/09/2018 04/09/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 2126/QĐ-UBND 11/07/2018 11/07/2018 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 3957/QĐ-UBND 09/11/2017 09/11/2017 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam
18 3045/QĐ-UBND 22/08/2017 22/08/2017 UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
19 12/2017/QĐ-UBND 24/05/2017 04/06/2017 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước
20 1696/QĐ-UBND 16/05/2017 16/05/2017 UBND Tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
21 07/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 10/04/2017 UBND Tỉnh Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
22 3341/QĐ-UBND 21/09/2016 21/09/2016 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
23 1622/UBND-VX 14/04/2016 14/04/2016 UBND tỉnh Quảng Nam Về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20
24 36/2015/QĐ-UBND 03/12/2015 13/12/2015 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25 32/2015/QĐ-UBND 11/11/2015 21/11/2015 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26 3605 /QĐ-UBND 07/10/2015 07/10/2015 UBND Tỉnh Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
27 20 /2015/QĐ-UBND 13/07/2015 23/07/2015 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
28 708/QĐ-UBND 14/02/2015 14/02/2015 UBND Tỉnh Ban hành quy định về hỗ trợ Doanh nghiệp tham gia Đề án “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”
29 426/UBND-KTTH 02/02/2015 02/02/2015 UBND Tỉnh Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016
30 04/QĐ-UBND 26/01/2015 06/02/2015 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế vỏ của tỉnh Quảng Nam
31 2570/QĐ-UBND 20/08/2014 20/08/2014 UBND Tỉnh Quảng Nam Về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Quảng Nam
32 2867/UBND-TH 24/07/2014 24/07/2014 Văn bản UBND tỉnh Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030
33 2150/QĐ-UBND 09/07/2014 09/07/2014 Văn bản UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.
34 15/CT-UBND 04/07/2014 04/07/2014 Văn bản UBND tỉnh Chỉ thị về việc thực hiện công tác báo cáo thống kê và điều tra thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35 14/CT-UBND 26/06/2014 26/06/2014 Văn bản UBND tỉnh Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
36 1950/QĐ-UBND 23/06/2014 23/06/2014 Văn bản UBND tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Quảng Nam
37 2020/UBND-VX 30/05/2014 30/05/2014 Văn bản UBND tỉnh Về việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008
38 260/QĐ-UBND 20/01/2014 20/01/2014 UBND Tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
39 29/2013/QĐ-UBND 14/11/2013 14/11/2013 Văn bản UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
40 2932/QĐ-UBND 25/09/2013 25/09/2013 Văn bản UBND tỉnh Thay đổi Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
41 1722 /QĐ-UBND 30/05/2013 30/05/2013 UBND Tỉnh Quảng Nam Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Khoa học và Công nghệ
42 26/2012/QĐ-UBND 31/08/2012 31/08/2012 Văn bản UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam
43 2195/QĐ-UBND 04/07/2012 04/07/2012 UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”
44 20/2012/QĐ-UBND 03/07/2012 03/07/2012 Văn bản UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
45 16 /2011/QĐ-UBND 04/07/2011 04/07/2011 Văn bản UBND tỉnh Ban hành Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng
46 22 /2010/QĐ-UBND 27/09/2010 27/09/2010 Văn bản UBND tỉnh Ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
47 24 /QĐ-UBND 05/01/2010 05/01/2010 Văn bản UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2015
48 37/2007/CT-UBND 23/08/2007 23/08/2007 Văn bản UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh
49 53 /2006/QĐ-UBND 28/11/2006 28/11/2006 Văn bản UBND tỉnh Phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020"